||||||||||||||
خانه » آرشیو برچسب: بررسی

بایگانی برچسب ها: بررسی

دانلود مقاله کامل درباره بررسی اثرات افسردگی

دانلود مقاله کامل درباره بررسی اثرات افسردگی

دانلود مقاله کامل درباره بررسی اثرات افسردگی

از میان اختلالات روانی شاید بتوان گفت که افسردگی یکی از شایعترین اختلالات جوامع امروزی می‌باشد که انسانهای زیادی از آن رنج می‌برند هر انسانی ممکن است در دوره ای از زندگی خود آن را تجربه کند طوری که امروزه آن را سرماخوردگی روانی می‌نامند . اختلالاتی که این بیماری در زندگی روزمره ایجاد می‌کند بر کسی پوشیده نیست. گستره بیماری طوری می‌باشد که تمام حیطه های کارکردی شغلی ، خانوادگی و اجتماعی را مختل می‌کند. تا اواسط قرن حاضر اطلاعات اندکی در رابطه با افسردگی در دسترس بود و تحقیقات محدودی در جهت شناسایی آن به عمل آمده بود و تبیین و توصیف آن همواره در چهارچوب پزشکی و مدل تک‌عاملی صورت می‌گرفت. اما امروزه شاهد تغییراتی در نحوه نگرش به این بیماری از لحاظ سبب شناسی ، سیر شکل گیری و درمان آن هستیم نتیجه این تغیرات دگرگونیهای مختلفی بود که عمدتاً در عرصه روان شناسی مرضی،  روان شناسی تجربی و روان شناسی شناختی پدید آمد و به دنبال همین دگرگونی ها بود که نظریه پردازان به بررسی ابعاد این بیماری پرداختند و مکاتب مختلف و درمان های متعددی شکل گرفت . از بین این مکاتب روانشناسی شاید بتوان گفت که مکتب شناختی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در سبب شناسی و درمان اختلالات خلقی داشته است اخیراً افسردگی به عنوان یک اختلال شناختی مطرح شده است همچنین برخی از نظریه پردازان اعتقاد دارند که بهتر است علایم مرضی افسردگی را به حساب اسنادهای علی که درباره حوادث زندگی توسط بیماران افسرده ارائه می‌شود،‌ گذاشته شود. نظریه درماندگی آموخته شده یکی از نظریات نسبتاً جدیدی است که در این زمینه به تحقیقات روان شناختی وسیعی میدان داده است این نظریه حوزه رفتاری ـ شناختی را به هم ربط می‌دهد به عقیده سلیگمن درماندگی آموخته شده در انسان ها می‌تواند به صورت افسردگی تجربه شود و این هنگامی‌است که شخص بر این باور باشد که کنترلی بر مسیر رویدادهای زندگی ندارد. در همین راستا تحقیقات نشان داد که انسان ها

در ارتباط با نتایج پاسخ هایشان دارای سبک اسنادی می‌شوند و این شیوه تبیین در پیش‌بینی‌های آنها از حوادث آتی موثر است . سلیگمن و همکارانش اسنادها را در سه بعد بیرونی ـ درونی، کلی ـ اختصاصی و پایدار ـ ناپایدار طبقه بندی کردند و معتقدند که سبک اسناد چهار اصل دارد و فرض بر این است که برای وقوع افسردگی وجود هر چهار اصل لازم است، که عبارتند از:

۱ـ انتظار شیوع حوادث بسیار ناگوار یا انتظار وقوع حوادث بسیار مطلوب. 

۲ـ ناتوانی در کنترل نتایج مرتبط با این حوادث

۳ـ برخورداری از یک سبک اسنادی ناجور (نسبت دادن رویدادهای منفی به علل درونی، پایدار و کلی و رویدادهای مثبت به علل بیرونی، ناپایدار و اختصاصی).

۴ـ هر قدر اطمینان درباره حالت ناگوار مورد انتظار و غیر قابل کنترل بودن رویداد بیشتر باشد نارسایی های شناختی، انگیزشی ، نیرومندتر خواهند بود و هر قدر رویداد غیر قابل کنترل برای فرد اهمیت بیشتری داشته باشد، اختلال عاطفی و کاهش عزت نفس بیشتر خواهد بود.

علایق محققان بیشتر بر روی اصل سوم متمرکز شده است . طبق این اصل برخوداری از یک سبک اسنادی ناجور فرد را مستعد می‌سازد تا در برابر رویدادهای ناخوشایند یا عدم وقوع رویدادهای خوشایند افسردگی نشان دهد (نظری، ۱۳۷۲).


بیان مسئله

امروزه اندیشمندان سبک های یادگیری را مترادف با سبک های تفکر یا سبک‌های شناختی می‌دانند . معتقدند سبک های شناختی آن دسته از ویژگی های فردی را شامل می‌شود که در نحوه پاسخ‌دهی و عملکرد در موقعیت های مختلف اثر می‌گذارد و به نوعی قالب فکری ضروری فرد را مشخص می‌کند . این مفهوم روان شناختی روی جنبه‌های درونی و شخصیت تمرکز می‌یابد سبک های شناختی درون همه تجارب انسان از جمله فرایندهای شناختی ، اجتماعی و عملکرد بین فردی جای گرفته است همچنین سبک های شناختی با تفاوت اساسی در انتظارات شخص از زندگی، ارتباط با یکدیگر و روشی که در حل مسائل بکار می‌گیرد ارتباط دارد. کلب چهار الگوی شناختی تفکر را مشخص می‌کند . همگرایی، واگرایی ،‌انطباق دهنده و جذب کننده هر فردی در زندگی روزمره خود از یکی از این چهار روش بیشتر استفاده می‌کند . شکل گیری این الگوهای فکری در هر فردی بستگی کامل به نحوه تجارب فردی او در زمان رشدش دارد. هنگامی‌که محیط کودکی فرد سرشار از محرک های مختلف باشد، فرد هر روزه برای مقابله با آن‌ها احتیاج به ارزیابی های مختلف دارد. این فرد باید اطلاعات زیادی را از محیط بگیرد و محیط هم اطلاعات زیادی از او می‌خواهد بنابراین این گونه محیط فرد را وامی‌دارد که بیشتر رویدادها را مورد تجسس قرار دهد و جنبه های مختلف یک پدیده را ببیند . این افراد به نسبت کسانی که در یک محیط کم محرکی زندگی کرده اند به آشکارا دارای تفاوت در الگوی فکری خودشان می‌شوند فردی که تجارب زیادی داشته به تدریج دارای یک الگوی فکری واگرا می‌شود فرد یاد می‌گیرد که حوادث را از جنبه ها و موقعیت های مختلف مورد بررسی قرار دهد. و به جای قانع شدن به یک علت به چندین علت در مورد یک رویداد بیندیشد پس چنین فردی دامنه فعالیت های خودش را گسترش می‌دهد. رویدادهای مختلفی را تجربه می‌کند سعی می‌کند با همه آنها کنارآید و ازهر کدام استفاده های خاص خودش را ببرد. درمقابل کسی

که در یک محیط کم محرک زندگی کرده است یا در جریان رشد خود شکست های مختلفی داشته است به تدریج از الگوهای فکری همگرا استفاده می‌کند این افراد در برابر یادگیری های جدید غیر هیجانی می‌شوند . کمتر دوست دارند که با تجربه های جدید روبرو شوند و معمولاً برای هر حادثه یک یا دو دلیل را بیشتر بیان نمی‌کنند علاقه های محدودی دارند بیشتر از استدلال های قیاسی استفاده می‌کنند در مواقعی که تنها یک پاسخ درست وجود دارد خوب عمل می‌کنند. بنابراین این گونه افراد خیلی زود تر امکان دارد منفعل و درمانده شوند. این افراد هنگامی‌که در یک موقعیت شکست می‌خورند به جای اندیشیدن درباره‌جنبه های مختلف یک حادثه به یک بعد آن بیشتر توجه نمی‌کنند و آن را معمولاً درونی تر و پایدار می‌یابند کمتر از خلاقیت خود استفاده می‌کنند و معمولاً پاسخ های کمتری هم برای رهایی از واقعه یا حوادث بد که در زندگی شان رخ می‌دهد دارند ( البته باید توجه داشت که این الگو لزوماً جنبه منفی ندارد. افراد با این الگو الگو می‌توانند در جنبه‌های مختلف اجتماعی افرادی خلاق و کارآمد باشند و همچنان که امروز آن را شاهدیم) هنگامی‌که فرد شکست های پی در پی را تجربه کند بعد از مدتی فرد به جای تفکر خلاقانه در مورد شکست ها به یک ارزیابی منفی از خود و موقعیت و یا حتی جهان پیرامون می‌رسد و حتی چنان درمانده می‌شود که از دست زدن به هر عملی به علت احتمال شکست می‌هراسد. الگوی درماندگی آموخته شده نیز برای اولین بار از این تفکر نشات گرفت.

در حالیکه امروزه این مفهوم چنان گسترش پیدا کرده است که به بررسی پیچیده ترین عملکردهای انسان یعنی شناخت می‌پردازد. به عقیده سلیگمن درماندگی آموخته شده در انسانها به صورت افسردگی تجربه می‌شود و این هنگامی‌است که شخص بر این باور باشد که کنترلی بر مسیر رویدادهای زندگی ندارد.

این رویکرد بعد از تجدید نظر شدن توسط سلیگمن و همکارانش عامل مهم در افسردگی افراد را نحوه تبیین های افراد از حوادث می‌دانند.

حال سوال این است که آیا سبک تبیین خاص می‌تواند منجر به بروز اختلال شود؟ یا چگونگی تبیین وقایع و حوادث توسط انسان در سوق دادن او به سمت اختلال افسردگی نقش دارد یا خیر؟

 آنها اعتقاد دارند هنگامی‌که فردی با یک رویداد مواجه می‌شود سبک‌های اسنادی او در سه بعد درونی‌ـ بیرونی ،‌کلی ـ اختصاصی و پایدار ـ ناپایدار شکل می‌گیرد و اشخاص افسرده معمولاً برای حوادث بد از تبیین های درونی ـ کلی و پایدار استفاده می‌کنند. این عامل باعث می‌شود که اشخاص به این احساس برسند که کنترلی بر محیط ندارند و پاسخ هایشان مستقل از حوادث است و بعدها به ناتوانی تصوری از این که کاری از آنها ساخته نیست برسند و این عامل مهمی‌در کاهش عزت نفس و به تبع‌آن شکل گیری افسردگی می‌باشد.

پژوهش حاضر می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که آیا برداشتی که دانشجویان افسرده از وقایع دارند و به تبع آن پیش بینی و انتظارات آنها با دانشجویان عادی متفاوت است؟ آیا سبک اسنادی ناجور در  دانشجویان با افسردگی در ارتباط است یا نه؟ نهایتاً این که چه تفاوتی بین سبک اسنادی و سبک های تفکر دانشجویان وجود دارد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه پیشرفت های چشمگیری در زمینه سبب شناسی و درمان اختلالات روانی صورت گرفته است یکی از این پیشرفت ها مورد توجه واقع شدن فرایند های شناختی ـ رفتاری و از میان آن پدیده درماندگی آموخته شده و سبک تبیین در سبب شناسی افسردگی می‌باشد. آشکار شدن سبک تبین فرد به منظور پیش بینی وضعیت او در پیوستار آسیب پذیری ـ حائز اهمیت فراوان است. از اینرو آماده سازی محیط و آموزشهای لازم می‌تواند به افرادی که به قطب آسیب پذیری گرایش بیشتری دارند کمک کنند بنابر شواهد و مدارک پژوهشی سبک تبیین در پیش بینی رفتار و عواطف منفی نقش مهمی‌ایفا می‌کند سبک تبیین بدبینانه ریسک مهمی‌برای بروز افسردگی محسوب می‌شود اگر واقعاً سبک تبیین بدبینانه یکی از عوامل پیامدهای رفتار ی ـ عاطفی بعدی باشد ت.جه به ریشه های تحولی سبک تبیین در دوران رشد ضروری است. در صورتی که حوادث  و تجارب ناخوشایند در سال اولیه زندگی به وقوع پیوسته باشد، سبک تبیین احتمالا نیاز به دگرگونی و بازسازی دارد. بنابراین نقش خانواده و آموزش و پرورش حائز اهمیت است ، خانواده و آموزش و پرورش باید زمینه هایی را فراهم کنند که تا حد امکان موفقیت را در کودکان افزایش و شکست را کاهش دهند تا به نحوی از آموختن درماندگی و ناتوانی جلوگیری کنند. همچنین سبک تبیین در فرایند روان درمانی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. شناسایی تبیین بدبینانه و بازسازی اسنادها می‌تواند در تسریع روند بهبودی بیماران افسرده موثر باشد.

آشکار شدن  سبک تبیین دانشحویان در برخورد با شکست ها و موقعیت های یادگیری به منظور پیش بینی طبیعت او در پیوستار آسیب پذیری ـ عدم آسیب پذیری اهمیت موضوع را تا حدودی روشن مینماید.

 

 

 

۱۰۲ صفحه فایل Word
ادامه مطلب

گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

گزارش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان

دانلود گزاش کارآموزی بررسی روشهای کنترل و ارزیابی موجودی کالا و انبارداری در شرکت سیمین تجارت نقش جهان 

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۹۲

 

 

 

 

 

فهرست:

مقدمه

فصل اول :آیین نامه ها و دستور العملها

آئین نامه معاملات شرکت

مقدمه :

تعاریف و کلیات

طبقه  بندی خریدها

روشهای خرید

بخش دوم- خریدهای داخلی :

کمیسیون معاملات

موارد عمومی

دستورالعمل پرداخت مساعده کارکنان

دستورالعمل پرداخت مساعده کارکنان

تعریف

آئین نامه تنخواه گردان

مقدمه :

تعاریف:

آئین نامه صندوق

مقدمه :

 

فصل دوم: اصول انبارداری

کلیات

تعریف انبار و مخزن

وظایف انباردار

انواع موجودی های انبار

سازمان انبار

نقش انبار در اقتصاد کشور

نقش انبار در تجارت

نقش انبار در صنعت

هدف از استقرار یک سیستم انبارداری

سیستم انبارداری و مزایای آن

خط مشی های انبارداری

فصل سوم:  مراحل اجرایی خرید

قسمت اول: خریدهای داخلی

درخواست خرید

سفارش خرید کالا به فروشنده

دفتر راهنمایی سفارش ها

قسمت دوم: خریدهای خارجی

کلیات

قیمت براساس سیف (CIF)

قیمت براساس (C8F)

قیمت براساس (F.O.B)

قیمت براساس (F.A.S)

فصل چهارم:  منابع ورود کالا به انبار

از طریق خیدهای داخلی

از طریق خریدهای خارجی

کالای انتقالی از سایر انبارها و اجناس برگشتی

کالاها و لوازمی که در کارگاه های یک مؤسسه ساخته می شود

ورود کالاهای خریداری شده به انبار

تحویل کالا به انبار

تحویل کالا به انبار به صورت تحویل دائم

تحویل کالا به انبار به صورت تحویل موقت

نحوه و موارد استفاده از فرم قبض انبار

درخواست کالا و مواد از انبار

تحویل و خروج کالا از انبار

رسید انبار مستقیم

دریافت ابزارآلات از انبار

فرم خروج کالا از مؤسسه

فصل پنجم :  کدگذاری کالا و لوازم

قسمت اول: کلیات کدگذاری

کلیات کدگذاری

روش الفبایی

روش شماره گذاری ساده

روش الفبا و شماره (حروف و عدد)

روش نیمونیک

کدگذاری براساس طبقه بندی کالا

طبقه بندی و کدگذاری استاندارد بین المللی

روش طبقه بندی و کدگذاری اختصاصی

روش شماره گذاری دسیمال یا دهدهی

قسمت دوم: چیدن جنسی در انبار

چیدن جنسی در انبار

سیستم کاردکسی

کارت روی قفسه (Bin Card)

گزارش موجودی انبار

اصول ایمنی و حفاظت

فصل ششم:  کنترل موجودی های انبار

قسمت اول:

موجودی برداری «عینی» اجناس

وظایف انبار در ارتباط با سفارش و موجودی ها

نقطه سفارش

روش حداکثر- حداقل

میزان حداقل موجودی و ذخیره احتیاطی

میزان حداکثر موجودی

متوسط موجودی

شرح مراحل انجام سفارش از طریق انبار

تعیین بهای موجودی های انبار

روش بهای تمام شده واقعی

الف) روش میانگین متحرک قسمت ها

ب) روش میانگین وزنی

ج) روش اولین صادره از اولین وارده (FIFO)

د) روش اولین صادره از آخرین وارده (LIFO)

روش بهای تمام شده با قیمت بازار هر کدام که کمتر است

روش بهای «معادل بازار»

روش قیمت فروش

قسمت دوم:

هزینه های انبارداری

هزینه سفارش

هزینه نگهداری کالا در انبار

قسمت سوم: حسابداری انبار و تدارکات

عملیات حسابداری خرید

فصل هفتم:  قانون محاسبات عمومی

اموال دولتی

 

 ادامه مطلب

اقدم پژوهی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان

اقدم پژوهی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان

اقدم پژوهی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان

اقدم پژوهی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان

دانلود اقدم پژوهی بررسی علل بی نظمی و بی انضباطی دانش آموزان و تلاش برای حل و رفع این مشکل

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: ۲۶

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه :

بیان وضعیت   

تعریف مفاهیم واصطلاحات:

یافته های علمی:

علل بی انضباطی دانشآموزان  

تأثیر محیط عاطفی کلاس :

د)علل مربوط به خانواده:

ه)علل مربوط به روابط اجتماعی :

و)عوامل روانی :

پیشینه ی تحقیق:

گرد آوری شواهد۱:

تحلیل یافته های علمی وبیان راه حل  

دلایل بی انضباطی دانش آموزان:

راههای کاهش یا حذف رفتار های بی نظمی  

انتخاب راه حل موقتی و اجرای نظارت بر آن:

گردآوری اطلاعات (شواهد۲):

ارزشیابی ونتیجه گیری و گزارش نهایی:

منابع و مأخذ مورد استفاده:

 

 چکیده

هر نوع رفتاری که از ارزشهای پذیرفته شده جامعه به دور است (با توجه فرهنگ)و دارای تکرار شدت و مداومت است و در زمانها و مکانهای متعدد اتفاق می افتد و همچنین رفتاری است که با درماندگی و کاهش کارایی فرد همراه است. پایبندی به ضابطه ها در یک گروه اجتماعی باعث تداوم آن می شود. انضباط، اخلاق کلاس درس است و بدون آن کلاس تبدیل به یک ازدحام یا غوغا می شود. (سی ام فلینگ، الیزابت پروس،۱۳۷۳ ، ص ۸۰)

هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد یا هدف گردان است. دانش آموزان، عملی را بی هدف انجام نمی دهند بلکه می خواهند با آن عمل خود نیاز یا نیازهایی را ارضا کنند. بنابراین، باید هدف ها و نیازهای ایشان را شناخت و جدی گرفت. مثلاً اگر رفتار نامطلوبی از دانش آموزی سر بزند نباید تنها جلب توجه را علت آن رفتار بدانیم

کاربرد اصول و تدابیری می تواند به ما کمک کند که از رخ دادن مشکلات رفتاری جلوگیری کنیم یا آن ها را به حداقل برسانیم. از جمله:

از روز اول آغاز کلاس، مدیریت کامل را اعمال کنیم.  باید روز اول به گروه تازه دانش آموزان خود بگوییم که مقررات ما در اداره کلاس کدام اند و از ایشان چه انتظارهایی داریم.

محیط کلاس را از هر لحاظ حتی فضا و تجهیزات، سالم گردانیم. باید مطمئن باشیم که دانش آموزان ما در کلاس راحت اند.و در مدرسه احساس آرامش می کنند.

فعالیت های یادگیری را طوری طراحی کنیم که برای همۀ دانش آموزان، معنادار باشند؛ و با رغبت ها و توانایی های ایشان سازگار باشند. برای این منظور ناگزیریم اصول رشد و تکامل، خصایص رشدی هر سن، محتوای درسی خاص هر کلاس و هر مقطع، و رغبت های ویژه دانش آموزان خود را دقیقاً بدانیم.

برای همۀ دانش آموزان فرصت هایی فراهم آوریم که موفقیت را تجربه کنند.به تجربه دیده ایم که برخی از دانش آموزان به زودی نشان می دهند که پیشرفت درسی دارند در صورتی که برخی دیگر دیرتر خود را آشکار می کنند. با بعضی از دانش آموزان در دروس علمی و برخی در دروس اجتماعی پیشرفت نشان می دهند. در هر صورت، معلم باید تدابیر

و راهبردهایی به کار ببرد که همۀ دانش آموزان، به شکلی، موفقیت را تجربه کنند.ادامه مطلب

نمونه پرسشنامه بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری

نمونه پرسشنامه بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری

نمونه پرسشنامه بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری

نمونه پرسشنامه بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی روابط بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری در شرکت مدیران خودرو، طراحی شده  که به صورت فرمت PDF در ۲۵ سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.ادامه مطلب

بررسی و تحقیق-آموزش کودکان کم توان در خانواده- در ۶۵ صفحه-docx

بررسی و تحقیق-آموزش کودکان کم توان در خانواده- در ۶۵ صفحه-docx

بررسی و تحقیق-آموزش کودکان کم توان در خانواده- در 65 صفحه-docx

بررسی و تحقیق-آموزش کودکان کم توان در خانواده- در 65 صفحه-docx

از آنجا که کودکان کم‌توان ذهنی تفاوت بسیاری با کودکان عادی دارند، تعامل آنها با خانواده و محیط اطرافشان در مقایسه با تعامل یک کودک عادی با خانواده و محیط اطرافش تفاوت اساسی دارد. بنابراین در هر جامعه‌ای وجود مراکز حمایتی، آموزشی و توانبخشی برای آموزش این کودکان به​تنهایی کافی نیست و ضروری است در کنار این مراکز، فضاهایی نیز برای آموزش خانواده‌های این کودکان وجود داشته باشد تا با برگزاری کلاس‌های آموزشی، سطح آگاهی و دانش آنها نیز بالا برود.

آنچه​ قبل از هر چیز والدین و دیگر اعضای خانواده کودکان کم‌توان ذهنی باید بدانند این است که هیچ‌گاه از داشتن چنین فردی در جمع خانواده خود اندوهگین نباشند و حضور وی را بپذیرند. نکته دوم این است که انتظارات خود را از کودک کم‌توان ذهنی در حد توان و ظرفیت او کاهش دهند که این کار می‌تواند در قالب واگذار کردن کارهای ساده و قابل انجام به او محقق شود. در واقع هدف از این کارها این است که این کودکان به واسطه مشکلی که دارند از محیط‌های طبیعی و اجتماعی خود جدا نشوند، ضمن این که پرهیز از تنبیه و تحقیر آنها نکته‌ای کلیدی است که همواره باید مدنظر باشد.

کودکان کم توان ذهنی چون به لحاظ رشد شناختی در مراحل اولیه قرار دارند و تا پایان سال‌های ابتدایی و گاهی تا نوجوانی در مرحله عینی قرار دارند ـ آنها فقط از طریق لمس تجربیات و فقط از طریق دیدن پدیده‌ها آنها را تجربه می‌کنند و می‌آموزند ـ بنابراین بهترین شیوه برای آموزش مهارت‌ها به این افراد روش رفتار ملموس است. در این روش والدین باید رفتار مورد نظر را ابتدا خود انجام داده و به شکلی ساده و با حوصله‌ای بسیار زیاد به کودکانشان توضیح دهند. البته این روش زمانی اثر بخشی بالایی دارد که والدین چندین و چندبار آن را تکرار ​و بارها با کودک خود تمرین کنند.

این تکرار و تمرین نیز باید گام به گام باشد و در هر مرحله والدین باید رفتار کودک را تحلیل ​و بتدریج توانایی‌ها و رفتارهای نامناسب او را شناسایی کنند. تحلیل رفتارهای کودک به والدین کمک می‌کند تا بهترین شیوه را برای مهارت آموزی به کودک خود پیدا کنند. از این رو تهیه یک جدول زمان‌بندی که زمان آغاز آموزش و همچنین تعداد تمرین‌ها در آن قید شده بسیار ضروری است چون با اتکا به آن مشخص خواهد شد که کودک پس از چه آموزش‌هایی و پس از چند بار تلاش و تمرین توانسته یک مهارت را بیاموزد.

فراموش نکنیم که اگر پس از آموزش چندین باره مهارت‌های اجتماعی به فرزندمان، نشانه‌ای از پیشرفت و بروز توانایی‌ها در او ندیدیم‌، ناامید نشویم بلکه باید با تغییر شیوه آموزش و با افزایش تمرین‌ها به نتیجه دلخواه نزدیک شویم.


این کودکان همانند سایر انسانها نیاز به توجه، محبت و رفتار مناسب و انسانی دارند ولی برخی از همنوعان تنها به دلیل معلولیتی که آنان نقشی در آن نداشته اند، به این موارد بی توجه اند و گاه هم با رفتار ترحم آمیر بر رنج آنان می فزایند.


پای صحبتها و درد دلهای آنان و خانواده هایشان که می نشینی متوجه می شوی که توان تکلم ندارند ولی انتظار شنیده شدن دارند، چشم بینا ندارند ولی انتظار دیده شدن دارند و دست سالم ندارند اما انتظار دستگیری دارند.


شاید عده ای فکر کنند کودکان استثنایی به دلیل مشکلات و معلولیت های مختلف توان انجام کاری را ندارند و به همین دلیل با آنان با ترحم برخورد می کنند، اما تلاش و اراده بالای آنان در انجام فعالیت و امور مختلف حتی می تواند برای انسانهای سالم درس آموز باشد.


مادر یک دانش آموز استثنایی اراکی که دارای یک دختر ۱۴ ساله با مشکل جسمی – حرکتی است گفت: فرزند من به لحاظ هوشی مشکلی ندارد و در مدرسه عادی تحصیل می کند، اما دانش آموزان عادی و برخی از معلمان رفتار مناسبی با او ندارند.


زهرا کدخدایی افزود: هیچ کدام از دانش آموزان عادی حاضر به دوستی با فرزند من نیستند و این امر در روحیه وی بسیار تاثیرگذار بوده است.


مادر این دانش آموز استثنایی ادامه داد: نگاه ترحم آمیز جامعه به این افراد از دیگر مسایلی است که رنج افراد استثنایی به ویژه افراد دارای مشکلات جسمی حرکتی را دوچندان می کند.
کدخدایی اظهار کرد: در مدارس به مساله مناسب سازی فضای آموزشی توجه نشده و خانواده ها برای انتخاب مدرسه باید مشقت های فراوانی را تحمل کنند که یا مدرسه همکف و بدون پله پیدا کنند و یا مجبور باشند هر روز چندین طبقه فرزند خود را به دوش گرفته و به کلاس درس برسانند.
وی گفت: در فضای شهری نیز به مناسب سازی برای افراد معلول توجهی نشده و والدین مجبور هستند برای عبور از بلوار یا فضاهای دیگر ویلچر فرزندان را بغل کنند که این امر نیز در ضربه زدن به سلامت اعضای خانواده تاثیرگذار است.


مادر این دانش آموز اضافه کرد: فرزند من به دلیل مشکلات جسمی و حرکتی، مدام پوشک می شود و هر ماه بیش از پنج میلیون ریال تنها هزنیه تهیه پوشک و سوند او می شود.
کدخدایی بیان کرد: بهزیستی حمایت های لازم را از این قشر ندارد و از ابتدای سال تاکنون تنها یک بسته پوشک در اختیار ما قرار داده اند در حالی که مصرف پوشک او هر سه یا چهار روز یک بسته است.


وی اظهار کرد: ماهانه نیز ۵۲۰ هزار ریال مستمری از طریق بهزیستی دریافت می کنم که این میزان به هیچ عنوان کفاف هزینه های او را نمی دهد.


مادر این دانش آموز استثنایی اراکی افزود: فرزند من دارای مشکلات سرع و بیماری کلیه نیز هست که در طول سال باید چندین بار ام آر آی و سونوگرافی انجام دهم و مسوولان بهداشت و درمان نیز در نوبت دهی در بیمارستان های دولتی همکاری لازم را ندارند و مجبورم در این راستا هزینه های گزافی را به بخش خصوصی پرداخت کنم.


کدخدایی گفت: مسوولان باید افراد استثنایی را ببینند زیرا آنان نیز انسان هستند و از حقوق اجتماعی برخوردارند.
وی بیان کرد: مسوولان و خیران یک مجتمع چند منظوره ویژه افراد استثنایی ایجاد کنند تا هم مشکلات این قشر و هم آلام خانواده هایشان کمتر شود.


این مادر اظهار کرد: جامعه و مسوولان هیچ حمایتی از افراد استثنایی ندارند و تنها دغدغه من این است که پس از مرگم سرنوشت این دختر چه می شود.


کدخدایی گفت: افراد استثنایی از توانایی و استعدادهای بالایی برخوردارند که باید شکوفا و مورد حمایت ویژه قرار گیرد برای نمونه فرزند من در بخش هنری در رشته کیف دوزی از تبحر و توانایی بالایی برخوردار است.


مادر یک دانش آموز پسر کم شنوای اراکی نیز گفت: فرزند من ۱۱ ساله و مادرزادی دارای مشکل شنوایی است.


فاطمه کاویانی فر افزود: در این مدت سه بار فرزندم مورد جراحی از ناحیه گوش قرار گرفته و با وجود داشتن بیمه تامین اجتماعی هر بار هزینه ای بین۲۰ تا ۳۰ میلیون ریال بابت جراحی پرداخت کرده ایم.


وی بیان کرد: فرزندم به دلیل این مشکل مجبور به استفاده از سمعک است و سمعک او در سال باید چندین بار قالب گیری، کنترل و تعویض شود که این امر نیز هزینه های زیادی در پی دارد.
مادر این دانش آموز کم شنوا گفت: با وجود مراجعه زیاد به بهزیستی استان مرکزی و شهرستان اراک تاکنون هیچ نوع حمایت و خدماتی از این نهاد دریافت نکرده ام.
کاویانی فر گفت: تغییر نگاه جامعه به افراد نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا، جسمی- حرکتی و مشکلات ذهنی نیازمند فرهنگ سازی گسترده است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
یک معلم دانش آموزان کم توان ذهنی اراکی گفت: بیشتر دانش آموزان استثنایی از خانواده های ضعیف و طبقه پایین جامعه هستند.


ندا منصوری افزود: دانش آموزان کم توان ذهنی از جمله دانش آموزان استثنایی هستند که علاوه بر آموزش در مدرسه در خانه نیز نیاز به آموزش های مختلف از جمله رفتارهای اجتماعی دارند و بیشتر والدین این دانش آموزان افراد بی سواد و یا کم سواد هستند و به همین دلیل بسیاری از مسائل خانواده ها نیز بر دوش معلمان است و این آموزش ها در کنار آموزش های تحصیلی فشار زیادی به معلم وراد می کند.


وی ادامه داد: سطح هوشی دانش آموزان استثنایی با یکدیگر یکسان نیست و به دلیل کمبود نیرو، امکانات و فضا، دانش آموزان با بهره های هوشی مختلف در یک کلاس قرار می گیرند و معلم مجبور است ساعت تدریس را برای برقراری عدالت بین تعداد دانش آموزان به طور مساوی تقسیم کند و آنها را به صورت انفرادی آموزش دهد.


منصوری اظهار کرد: این امر نیز با مشکلات مختلفی همراه است زیرا زمانی که معلم یک دانش آموز را آموزش می دهد بقیه دانش آموزان مشغول فعالیت های دیگر می شوند و کنترل آنها بسیار سخت و دشوار است.


وی گفت: بیشتر دانش آموزان استثنایی به دلیل مشکلاتی که دارند یک تا دو ساعت اول کلاس آموزش پذیرند و بقیه اوقات فضای مدرسه برای آنها به حالت مکانی نگهدارنده تبدیل می شود و این کار نیز انرژی زیادی از معلمان می گیرد.


معلم دانش آموزان کم توان ذهنی اراکی اضافه کرد: بیشتر خانواده های دارای فرزندان استثنایی به دلیل سختی و مشکلات فراوان نگهداری این افراد، با مشکلات افسردگی و ناراحتی روحی روانی مواجهند.
منصوری بیان کرد: مشکلات دانش آموزان پسر به مراتب از دانش آموزان دختر بیشتر است و به دلیل کمبود نیروی متخصص بیشتر معلمان دانش آموزان استثنایی پسر، زن هستند که این مهم باید مورد توجه جدی قرار گیرد.


وی گفت: دانش آموزان کم توان ذهنی به دلیل مشکلات هوشی یک پایه تحصیلی را دو تا سه ساله می گذرانند، ممکن است یک دانش آموز پسر در پایه ششم تحصیل کند اما سن او ۱۶ یا ۱۷ ساله باشد و این دانش آموزان بلوغ زود رس نیز دارند که آموزش و اداره کردن آنها توسط معلمان زن بسیار مشکل است و باید تلاش شود از معلمان مرد بهره گرفته شود.
این معلم اراکی ادامه داد: معلمان دانش آموزان استثنایی در کار تنها با خدا معامله کرده اند و هر کسی توان ارتباط برقرار کردن و آموزش دادن به این قشر را ندارد و ای کاش یک روز مسوولان چند لحظه ای در کلاس درس این دانش آموزان حاضر می شدند تا مشکلات آنها و خانواده هایشان را لمس کنند.


منصوری بیان کرد: معلم دانش آموزان استثنایی انرژی فراوانی برای آموزش دادن به آنان صرف می کند اما این قشر پس از پایان تحصیلات هیچ حمایتی نمی شوند و من احساس می کنم با این کار زحمت معلمان بیهوده هدر می رود.


وی گفت: آگاهی های جامعه نسبت به دانش آموزان استثنایی به ویژه افراد کم توان ذهنی بسیار پایین است و این امر ضربه های زیادی را به خانواده های آنان به ویژه مادران این افراد می زند.
معلم دانش آموزان کم توان ذهنی اراکی افزود: حمایت محیطی و اجتماعی از خانواده ها و افراد استثنایی امری ضروری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.


منصوری اظهار کرد: هزینه هایی که خانواده ها برای نگهداری فرزندان استثنایی صرف می کنند بسیار سرسام آور است و بهزیستی نیز از این خانواده ها حمایت های لازم را ندارد.
وی گفت: دانش آموزان استثنایی بسته به نوع معلولیت و مشکلات خود نیاز به وسایل و امکانات مخصوص آموزشی دارند اما به دلیل کمبود امکانات این افراد رنج های زیادی را متحمل می شود و این رنج ها در روحیه معلمان نیز تاثیر زیادی می گذارد.


این معلم ادامه داد: دانش آموزان استثنایی انسان هایی با کوله باری از مشکلات رنگارنگ هستند که جامعه و مسوولان تاکنون این کوله بار را از دوش آنان برنداشته اند.
منصوری بیان کرد: بسیاری از دانش آموزان کم توان ذهنی به دلیل مشکلاتی که دارند از پوشک استفاده می کنند یا مدام آب دهانشان می ریزد همین امر باعث ایجاد یک فضای نامطبوع در کلاس می شود و باید برای کلاس های درس این دانش آموزان سیستم های تهویه مناسب به کار گرفته شود.
وی گفت: یکی دیگر از مهمترین مشکلات دانش آموزان استثنایی نبود امکانات کمک آموزشی است که توجه به این مهم نیز ضروری است.


این معلم دانش آموزان کم توان ذهنی اضافه کرد: مسوولان باید نگاه خاصی به این قشر داشته باشند و فضاهای تفریحی، آموزشی و حرفه ای ویژه ای برای آنها ایجاد کنند زیرا این دانش آموزان پس از مدرسه جایی در جامعه ندارند و به دلیل مشکلات فرهنگی و نگاه بد جامعه، خانواده ها مجبور به نگهداری مدام آنها در منزل هستند.


منصوری اظهار کرد: مناسب سازی نشدن فضای آموزشی در مدارس و شهر از دیگر مشکلاتی است که رنج افراد استثنایی و خانواده های آنان را بیشتر می کند.
کارشناس آموزش استثنایی استان مرکزی نیز گفت: آسیب دیدگان شنوایی، بینایی، کم توان ذهنی، چند معلولیتی (اختلالات رفتاری طیف اوتیسم) جامعه هدف آموزش کودکان و دانش آموزان استثنایی است.
ابوالقاسم حسن خانی افزود: افزایش آمار دانش آموزان اوتیسم در این استان که سال گذشته به ۳۵ نفر رسید نگران کننده است.


وی بیان کرد: آموزش برای دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری در چهار دوره آمادگی، ابتدایی، متوسطه پیش حرفه ای و متوسطه حرفه ای برگزار می شود.


کارشناس آموزش استثنایی استان مرکزی ادامه داد: آموزش های آمادگی از بدو تولد نوزادان دارای مشکل تا سن دوسالگی برای والدین این قشر در قالب مشاوره ارایه می شود و برای نوزدان نیز خدمات توانبخشی انجام می شود.


حسن خانی گفت: از دو تا چهارسالگی کودک در هفته یک روز در مراکز آموزش و پرورش استثنایی حضور پیدا می کند و خدمات و مشاوره های لازم در این مدت به کودک و والدین ارایه می شود و از چهار تا ۶ سالگی آموزش ها برای حضور کودک در مدارس ابتدایی است.
وی اظهار کرد: این کودکان به مدت ۶ سال در مدارس ابتدایی حضور پیدا می کنند و پس از آن وارد مدارس پیش حرفه ای می شوند و آموزش یک حرفه را به صورت تخصصی فرا می گیرند.
کارشناس آموزش استثنایی استان مرکزی اضافه کرد: دانش آموزان نابینا، ناشنوا و جسمی و حرکتی که دارای هوش عادی باشند می توانند وارد مدارس عادی شده و آموزش های تلفیقی را فرا گیرند و در این راستا یک معلم رابط نیز به این دانش آموزان خدمات توانبخشی و آموزش های لازم این گروه را ارایه می دهد.


حسن خانی بیان کرد: حضور این دانش آموزان در مدارس عادی نقش موثری در از بین رفتن احساس نقص در آنان دارد و توجه به این امر به عنوان یکی از سیاست های مهم دولت باید مورد توجه جدی قرار گیرد زیرا تجربه نشان داده نتایج آموزشی مدارس تلفیقی به مراتب بهتر از مدارس استثنایی است.


کارشناس آموزش استثنایی استان مرکزی بیان کرد: در بخش آموزش تلفیقی و حضور دانش آموزان کم بینا، نابینا، ناشنوا، کم شنوا و جسمی حرکتی با هوش معمولی در مدارس عادی، مشکلاتی در این استان وجود دارد که رفع آنها نیازمند فرهنگ سازی گسترده است.


حسن خانی اظهار کرد: این دیدگاه و حضور این قشر در مدارس عادی هنوز به صورت کامل پذیرفته نشده و بیشتر مدیران و معلمان معتقدند که این دانش آموزان باید در مدارس استثنایی تحصیل کنند و آن دسته از مدیران و معلمانی که این دانش آموزان را می پذیرند نیز اطلاعات و شناخت کافی نسبت به این قشر ندارند.


کارشناس آموزش استثنایی استان مرکزی افزود: بسیاری از والدین دانش آموزان عادی نیز نسبت به حضور دانش آموزان نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و جسمی و حرکتی با هوش عادی اعتراض دارند که در این رابطه باید فرهنگ سازی های لازم انجام شود، زیار این دانش آموزان از توانمندی های بالایی برخوردارند و حرف برای گفتن بسیار دارند.


وی، یکی از مهمترین مشکلات کودکان و دانش آموزان استثنایی این استان را مناسب نبودن فضای مدارس و شهری عنوان کرد.


کارشناس آموزش استثنایی استان مرکزی ادامه داد: برخی از دانش آموزان نیز دارای اختلالات یادگیری هستند یعنی تنها در یک درس با مشکل مواجه هستند و سایر دروس را عادی فرا می گیرند.
حسن خانی گفت: در استان مرکزی هفت مرکز اختلالات یادگیری وجود دارد که از این تعداد ۲ مرکز در اراک و سایر مراکز در ساوه، شازند، محلات، خمین و دلیجان قرار دارند و اداره آموزش و پرورش استثنایی این استان به دنبال ایجاد این مرکز در شهرستان های فرمهین، کمیجان و زرندیه نیز هست.


وی تاکید کرد: دانش آموزان استثنایی از شان انسانی برخوردارند و احترام آنها در همه امور امری ضروری است.


مدیر مدرسه استثنایی پیش حرفه ای نصر اراک نیز گفت: انسان، موجود بسیار شگفت انگیزی است و صرف یک معلولیت برای او محدودیت نمی آورد.


نورالله عرب افزود: انسان به ویژه افراد معلول، توانایی های خاصی برای جایگزین کردن حسی به جای حس دیگر دارد به طوری که معلمان استثنایی این امر را به وضوح می بینند که دانش آموزان نابینا با گوش خود می شنوند و هم می بینند، دانش آموزان ناشنوا با چشم خود می بینند و هم می شنوند و دانش آموزان کم توان ذهنی از استعدادهای ویژه ای برخوردارند.
وی ادامه داد: شباهت این دانش آموزان به افراد عادی بیشتر از تفاوت آنها است اما متاسفانه در جامعه به تفاوت های این قشر بیشتر نگاه می شود.


عرب اظهار کرد: اگر نگرش جامعه نسبت به دانش آموزان استثنایی به سمت شباهت ها گرایش پیدا کند بسیاری از مشکلات این قشر کاهش می یابد.


وی ادامه داد: خانواده ها و والدینی که دارای فرزندان استثنایی هستند باید انرژی زیادی را صرف این افراد کنند و معلمان این دانش آموزان نیز باید انرژی مضاعف تر از معلمان عادی داشته باشند.
مدیر مدرسه استثنایی پیش حرفه ای نصر اراک اضافه کرد: والدین و معلمان استثنایی باید صبر و تحمل زیادی را در نگهداری و کار کردن با افراد استثنایی داشته باشند.
عرب گفت: یکی از مهمترین مشکلات دانش آموزان استثنایی در مدارس هزینه ایاب و ذهاب است که در بسیاری موارد مانعی برای تحصیل این قشر می شود، زیرا بیشتر خانواده های دارای فرزندان استثنایی از اقشار محروم و نیازمند جامعه هستند که به دلیل معدود بودن مدارس استثنایی مجبور به فرستادن فرزندان خود به مدارسی با بعد مسافت طولانی هستند.


مدیر مدرسه استثنایی پیش حرفه ای نصر اراک افزود: تا سه سال گذشته هزینه ایاب و ذهاب این دانش آموزان توسط دولت پرداخت می شد اما هم اکنون بخشی از این هزینه ها از خانواده ها اخذ می شود که این امر به چالشی برای این خانواده ها تبدیل شده است.


رییس آموزش و پرورش استثنایی استان مرکزی نیز گفت: دانش آموزان استثنایی از جمله قشرهای متعلق به این جامعه هستند که باید از تمام حقوق و مزایای قانونی بهره مند شوند.
محمد عسگری افزود: این دانش آموزان با مشکلات مختلفی مواجهند که رفع آنها نگاه ویژه مسوولان را طلب می کند.


وی بیان کرد: نبود فضای آموزشی مناسب با شرایط دانش آموزان استثنایی، کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود تجهیزات توانبخشی، بخشی از مشکلات این قشر است.
رییس آموزش و پرورش استثنایی استان مرکزی ادامه داد: برای انجام امور مربوط به توانبخشی باید از دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی بهره برد زیرا این رشته در دانشگاه پردیس فرهنگیان وجود ندارد.


عسگری اظهار کرد: دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی باید برای پایان دوره و اخذ مدرک، ۲ سال طرح را در مراکز وابسته به علوم پزشکی، بهزیستی و یا آموزش و پرورش استثنایی بگذرانند، اما به دلیل اینکه وضعیت جذب نیرو در مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی بهتر از آموزش و پرورش استثنایی است، گرایش به این سو کمتر است.


وی مشکلات اقتصادی خانواده های دانش آموزان استثنایی را یادآور شد و اضافه کرد: بسیاری از این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده و نداشتن توان پرداخت هزینه سرویس، از ادامه تحصیل بازمانده اند

.
عسگری گفت: ۲۵ درصد از نیروهای متخصص آموزش و پرورش استثنایی این استان تا سال ۹۷ بازنشسته می شوند و در دانشگاه پردیس فرهنگیان جذب دانشجو برای دانش آموزان استثنایی وجود ندارد که این امر باید مورد بازنگری و توجه ویژه قرار گیرد.


وی اظهار کرد: بسیاری از دانش آموزان استثنایی این استان از جمله دانش آموزان نابینا، کم بینا، ناشنوا و جسمی حرکتی از هوش عادی برخوردارند و می توانند در مدارس عادی تحصیل کنند، اما بیشتر مدارس عادی و معلمان این مدارس همکاری های لازم را با این دانش آموزان ندارند و برخوردهای نامناسب با این قشر و خانواده های آنان باعث می شود که در مدارس استثنایی تحصیل کنند.
عسگری گفت: سیاست دولت بر این است که تا جای ممکن دانش آموزان دارای هوش معمولی در مدارس عادی تحصیل کنند و توجه به این مهم امری ضروری است.
وی یادآور شد: دانش آموزان استثنایی استان مرکزی تنها یک فضای ورزشی دارند که آن نیز توسط یک خیر احداث شده و در این فضا هم به استاندارد سازی و مناسب سازی های لازم برای این قشر توجه نشده است.


رییس آموزش و پرورش استثنایی استان مرکزی، از مسوولان خواست نگاه ویژه به کودکان و دانش آموزان استثنایی داشته باشند و در عمل برای بهبود وضعیت این قشر گام های موثری بردارند.
۳۱
مرکز استثنایی در استان مرکزی وجود دارد که از این تعداد هفت مرکز مربوط به اختلالات یادگیری است.


یکهزار و ۲۴۰ دانش آموز استان مرکزی در مدارس استثنایی تحصیل می کنند که از این تعداد نیز ۱۳۸ دانش آموز آموزش های تلفیقی فرا می گیرند.


از مجموع دانش آموزان استثنایی استان مرکزی ۶۶ نفر آسیب دیده شنوایی، ۱۶ نفر آسیب دیده بینایی، ۹۰۰ نفر کم توان ذهنی، ۸۵ نفر چند معلولیتی، ۱۳۸ نفر تلفیقی(دارای مشکل یادگیری در یک درس) و ۳۵ نفر اوتیسم ( اختلالات رفتاری) هستند.

ودکان کم توان ذهنی وتعاریف آن

کودکان کم توان ذهنی وتعاریف آن

عریف ۱۹۸۳ عقب‌ماندگی ذهنی

  تعریفی که مورد توجه اکثر متخصصین قرار گرفته است، تعریف انجمن عقب‌ماندگی ذهنی آمریکا(AAMR) می‌باشد. بنا به نظر این انجمن، عقب‌ماندگی ذهنی به کنش هوش عمومی که به‌طور معنی‌دار یا قابل ملاحظه‌ای کمتر از حد متوسط عمل کرده، با نقایصی در رفتار سازشی توام بوده و در دوران رشد و تحول پدید آمده است، گفته می‌شود.

 

این تعریف شامل سه مفهوم است:

 

مفهوم اول: پایین بودن کنش هوش عمومی در حد معنی‌دار یا قابل ملاحظه: از این نظر، هر کودکی که بر اساس انجام آزمون‌های هوشی استاندارد شده، هوشبهرش حداقل دو انحراف معیار[۲] کمتر از متوسط باشد، عقب‌مانده ذهنی محسوب می‌شود.

 

مفهوم دوم: رفتار سازشی: اشاره دارد به توانایی فرد در عملکرد مستقل فردی(اتکا به خود)، مسئولیت‌پذیری اجتماعی(توانایی برقراری ارتباط موثر با محیط) متناسب با گروه سنی و فرهنگ جامعه خود، تسلط بر اعمال حسی – حرکتی، کسب مهارت لازم در فعالیت‌های پیش‌تحصیلی و تحصیلی، انجام مهارت‌های مربوط به خانه و زندگی روزانه، استقلال حرفه‌ای و استقلال عملی در سنین مختلف.

 

مفهوم سوم: دوران رشد و تحول: اشاره دارد به اهمیت سال‌های حساس رشد و تحول از بدو تولد تا ۱۸ سالگی. زیرا برخی از عقب‌ماندگی‌های ذهنی ارثی احتمالا در سنین خاصی از مراحل رشد بروز می‌کند. لذا این ویژگی که عقب‌ماندگی ذهنی تا ۱۸ سالگی آشکار می‌شود از یکسو بیانگر انجام تکلیف مناسب با رشد سنی است و از سوی دیگر جنبه‌ قراردادی دارد و به قصد تفکیک عقب‌ماندگی ذهنی از اختلالات تخریبی مغز که در بزرگسالی آغاز می‌شود به‌کار می‌آیند.

  بنابراین از نشانه‌های عقب‌ماندگی ذهنی، یکی ضعف و کمبود بر کنش هوش عمومی طبق آزمون‌های استاندارد شده و دیگری اختلال در رفتار سازشی می‌باشد.

 

 

تعریف ۱۹۹۲ یا چند زمینه‌ای عقب‌ماندگی ذهنی

  طبق نظام AAMR آخرین تعریف عقب‌ماندگی ذهنی عبارت است از: محدودیت‌های اساسی در کنش هوش عمومی


ادامه مطلب

نمونه پرسشنامه بررسی عرضه و تقاضای مسکن

نمونه پرسشنامه بررسی عرضه و تقاضای مسکن

نمونه پرسشنامه بررسی عرضه و تقاضای مسکن

نمونه پرسشنامه بررسی عرضه و تقاضای مسکن

پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان برنامه ریزی مسکن – تحلیلی بر عرضه و تقاضای مسکن در شمال شهر قزوین، طراحی شده  که به صورت فرمت PDF در ۱۹ سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.ادامه مطلب

آزمایش بارگذاری صفحه استاندارد جهت بررسی رفتار پی واقع بر لایه مخلوط خاک و خرده لاستیک دانه ای

آزمایش بارگذاری صفحه استاندارد جهت بررسی رفتار پی واقع بر لایه مخلوط خاک و خرده لاستیک دانه ای

آزمایش بارگذاری صفحه استاندارد جهت بررسی رفتار پی واقع بر لایه مخلوط خاک و خرده لاستیک دانه ای

آزمایش بارگذاری صفحه استاندارد جهت بررسی رفتار پی واقع بر لایه مخلوط خاک و خرده لاستیک دانه ای

  |  مقاله با عنوان: آزمایش بارگذاری صفحه استاندارد جهت بررسی رفتار پی واقع بر لایه مخلوط خاک و خرده لاستیک دانه ای

  |  نویسندگان: ناصر جز دارابی ، سید ناصر مقدس تفرشی

  |  محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۹۴

  |  فرمت فایل: PDF و شامل ۷ صفحه می باشد.

 

 

 

چکیــــده:

بازیافت و استفاده از لاستیک های فرسوده جهت کاهش مشکلات زیست محیطی ناشی از آنها یکی از مسائل مهم می باشد. از این رو استفاده از آنها در شکل های مختلف می تواند در مهندسی ژئوتکنیک به عنوان یک راه حل جهت کاهش مشکلات ناشی از آنها؛ همراه با شناخت رفتار مخلوط خاک – خرده لاستیک مطرح گردد. در مقاله حاضر با انجام مطالعات آزمایشگاهی بر روی پی دایرهای به قطر ۳۰ سانتیمتر مستقر بر مخلوط خاک – خرده لاستیک دانه ای که با تغییر ضخامت مخلوط خاک – خرده لاستیک دانه ای به منظور بررسی رفتار بار نشست پی مدنظر می باشد. نتایج نشان می دهد که رفتار تنش – نشست و مکانیزم گسیختگی بستر زیر پی به نحو قابل ملاحظه ای به ضخامت مخلوط خاک – خرده لاستیک مورد استفاده در بستر بستگی دارد. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که ضخامت بهینه مخلوط خاک – خرده لاستیک جهت دستیابی به حداکثر باربری و حداقل نشست در حدود ۰٫۴ قطر مدل پی است.


ادامه مطلب

نمونه پرسشنامه بررسی روابط شهر و روستا در ارتباط با برنامه ریزی ناحیه ای

نمونه پرسشنامه بررسی روابط شهر و روستا در ارتباط با برنامه ریزی ناحیه ای

نمونه پرسشنامه بررسی روابط شهر و روستا در ارتباط با برنامه ریزی ناحیه ای


پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی روابط شهر و روستا در ارتباط با برنامه ریزی ناحیه ای، طراحی شده که به صورت فرمت PDF در ۴۹ سوال در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید. …

ادامه مطلب

بررسی عملکرد برنامه نویسی بیان ژن (GEP) در پیش بینی استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی در رژیم جریان رویه ای (Skimming)

بررسی عملکرد برنامه نویسی بیان ژن (GEP) در پیش بینی استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی در رژیم جریان رویه ای (Skimming)

بررسی عملکرد برنامه نویسی بیان ژن (GEP) در پیش بینی استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی در رژیم جریان رویه ای (Skimming)


| مقاله با عنوان: بررسی عملکرد برنامه نویسی بیان ژن (GEP) در پیش بینی استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی در رژیم جریان رویه ای (Skimming) | نویسندگان: کیومرث روشنگر ، حسین بنکداری ، سمیرا اخگر ، فرشاد هرسمی | محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز – ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ۹۴ | فرمت فایل: PDF و شامل ۸ صفحه می باشد. چکیــــده: سرریز پلکانی به عنوان یک سازه مستهلک کننده به دلیل ساختار خاص خود انرژی جنب …

ادامه مطلب

۲۹۸ – پاورپوینت آماده: بررسی بیماری دیابت – افزایش قند خون – ۱۱ اسلاید

۲۹۸ – پاورپوینت آماده: بررسی بیماری دیابت – افزایش قند خون – ۱۱ اسلاید

298 - پاورپوینت آماده: بررسی بیماری دیابت - افزایش قند خون - 11 اسلاید


جمعیت بالغین بالای ۲۰ سال طی سالهای ۱۹۹۵-۲۰۲۵ میلادی در حدود ۶۴ درصد افزایش می یابد و پیش بینی می شود که شیوع دیابت نیز از ۴ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۵٫۴ درصد در سال ۲۰۲۵ برسد. تعداد بیماران در کشورهای توسعه یافته با ۴۲ درصد افزایش از ۵۱ به ۷۲ میلیون نفر می رسد اما در کشورهای درحال توسعه با ۱۷۰ درصد افزایش از ۸۴ به ۲۲۸ میلیون نفر می رسد. در ایران مطالعه سال ۱۳۷۲ در تهران و حومه شیوع دیابت و اختلال تحمل گلوکزبرای مردان و زنان به ترتیب ۷ …

ادامه مطلب

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز